Inhoudsopgave

ALGEMENE VOORWAARDEN De Vesting Autoschade en Meubelspuiterij

 

 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

1.1 Leverancier: De Vesting Autoschade en Meubelspuiterij

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon, dan wel zijn rechtsopvolger, ten behoeve van wie door of vanwege leverancier diensten worden verricht, zaken worden geleverd, een werk tot stand wordt gebracht of enige andere rechtshandeling wordt uitgevoerd.

1.3 Consument: een opdrachtgever, natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

1.4 Object: de zaak waarop de offerte van leverancier of de overeenkomst tussen leverancier en opdrachtgever betrekking heeft.

1.5 Consumentengeschil: een geschil tussen leverancier en een consument.

 1. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen leverancier en opdrachtgever, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts-) handelingen van leverancier met, voor of jegens de opdrachtgever. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, blijven zij van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Deze algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die, welke eventueel door de opdrachtgever worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst leverancier hierbij uitdrukkelijk de toepasselijkheid van die algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

2.3 Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

2.4 Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen leverancier en opdrachtgever gesloten overeenkomst en deze voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor, voor zover deze overeenkomst schriftelijk is vastgelegd.

 1. Aanbod en offertes

3.1 Elk aanbod, waaronder nadrukkelijk elke offerte wordt verstaan, dat door leverancier wordt gedaan, wordt geacht vrijblijvend te zijn gedaan, ook indien het aanbod een termijn voor aanvaarding inhoudt of anderszins uit het aanbod voortvloeit dat zij onherroepelijk is.

3.2 Indien uit de aard van het aanbod of uit het aanbod zelf geen termijn voor aanvaarding blijkt, dan is het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van het aanbod geldig.

3.3 Alhoewel leverancier de nodige zorgvuldigheid zal betrachten bij het formuleren van zijn offertes, waaronder begrepen prijslijsten, brochures en andere gegevens die op enige (aanstaande) rechtsbetrekking tussen leverancier en opdrachtgever kan (gaan) duiden, kunnen de uiteindelijk uit te voeren werkzaamheden dan wel de kosten daarvan hiervan afwijken, zet- en drukfouten nog voorbehouden. De leverancier kan dan ook niet instaan voor de juistheid en volledigheid van hierin opgenomen gegevens.

 1. Wijzigingen

4.1 Partijen kunnen slechts schriftelijk afwijkende voorwaarden of wijzigingen van de overeenkomst overeenkomen. Deze zullen geen deel uitmaken van deze algemene voorwaarden.

4.2 Indien tijdens het uitvoeren van werkzaamheden blijkt dat deze niet of niet geheel uitvoerbaar zijn vanwege de staat van het object, de onderdelen daarvan of de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken, zal de leverancier de opdrachtgever daarvan op de hoogte brengen. Partijen zullen dan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd, voor zover geen relevante stelposten of verrekenbare hoeveelheden, zoals bedoeld in artikel 5, zijn opgenomen. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk is overeengekomen (ondertekend).

 1. Stelposten meer- en minderwerk

5.1 Indien in een overeenkomst voor bepaalde werkzaamheden één of meer stelposten of verrekenbare hoeveelheden zijn opgenomen, zullen de daadwerkelijk verrichte werkzaamheden en geleverde en/of ge- en verbruikte hoeveelheden worden verrekend.

5.2 Zodra de leverancier voorziet, dat de desbetreffende stelpost het in de overeenkomst opgenomen bedrag met meer dan 10% zal overschrijden, is de leverancier gehouden de opdrachtgever hiervan in kennis te stellen. Partijen zullen alsdan in onderling overleg bepalen of de overeenkomst dient te worden gewijzigd. De aldus overeengekomen wijzigingen van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat deze schriftelijk door de leverancier zijn bevestigd en deze bevestiging door beide partijen is ondertekend.

5.3 Zowel de leverancier als de opdrachtgever hebben het recht om bij de in artikel 5.2 bedoelde situatie de overeenkomst te ontbinden, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De door de leverancier tot het moment van ontbinding verrichte werkzaamheden zullen in dat geval evenwel door de opdrachtgever verschuldigd blijven.

 1. Prijzen

6.1 Indien de opdrachtgever consument is, gelden prijzen inclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de leverancier anders wordt vermeld. Indien de opdrachtgever geen consument is, gelden prijzen exclusief BTW en overige heffingen, tenzij door de leverancier schriftelijk anders wordt vermeld.

6.2 Indien na het doen van een aanbod door leverancier of na de totstandkoming van een overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van op- of aflevering en/of beëindiging van de werkzaamheden de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen, de lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook, zijn gewijzigd, mag de leverancier de prijs overeenkomstig aanpassen. Indien de prijswijziging naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

6.3 Prijsverhogingen voortvloeiende uit een op verzoek van de opdrachtgever verrichte aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.4 Ter zake van de uitgevoerde werkzaamheden wordt door de leverancier op verzoek van de opdrachtgever een gespecificeerde nota verstrekt. Indien vooraf een prijs is overeengekomen, wordt op verzoek van de opdrachtgever een schriftelijke specificatie van de werkzaamheden verstrekt.

6.5 De opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen enige nota of factuur binnen 10 dagen na ontvangst daarvan kenbaar te maken, op straffe van verval van rechten.

 1. Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden voor de op- of aflevering van het object, tenzij partijen anderszins zijn overeengekomen.

7.2 Indien betaling na de op- of aflevering van het object wordt overeengekomen, is de opdrachtgever verplicht de verschuldigde vergoeding of het resterende gedeelte te voldoen binnen dertig dagen na factuurdatum tenzij leverancier een andere termijn specificeert in de factuur.

7.3 De vordering van leverancier is evenwel terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de opdrachtgever tegelijkertijd intreedt, indien:

 1. de opdrachtgever een verzoek tot surséance van betaling indient of surséance van betaling is verleend, haar faillissement is aangevraagd of zij in staat van faillissement is verklaard of tot boedelafstand overgaat;
 2. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de opdrachtgever wordt gelegd;
 3. de opdrachtgever haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, aandelen daarin overdraagt aan een derde of op andere wijze voortzet.

7.4 Schulden van de opdrachtgever – ongeacht uit welke hoofde dan ook – dienen aan de leverancier contant of via bancaire overschrijving te worden voldaan

7.5 De opdrachtgever wordt in de wederkerige overeenkomst met de leverancier geacht als eerste te presteren. De prestatie van de leverancier bestaat in dit verband uit op- of aflevering van het object.

7.6 Indien de opdrachtgever enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet is zij van rechtswege in verzuim zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever (geen consument zijnde) is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand (waarbij een gedeelte van een maand als maand wordt beschouwd) over het verschuldigde bedrag tot aan de gehele voldoening daarvan, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval is de wettelijke rente verschuldigd tot aan de gehele voldoening van enig verschuldigd bedrag. Alle buitengerechtelijke incassokosten zijn voor rekening van de opdrachtgever (geen consument zijnde). De opdrachtgever (geen consument zijnde) is aan buitengerechtelijke incassokosten 15% over het verschuldigde bedrag verschuldigd met een minimum van ad €150,00.

7.7 De consument is, wanneer zij enig bedrag niet tijdig voldoet, in verzuim. Deze consument is, vanaf het moment dat deze in verzuim is, buitengerechtelijke kosten en de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. De buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente zijn gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd indien de consument na het intreden van het verzuim niet binnen 14 dagen na aanmaning, waarin de buitengerechtelijke kosten zijn aangezegd, alsnog het verschuldigde heeft voldaan

7.8 Indien leverancier de opdrachtgever in rechte moet betrekken om nakoming van de overeenkomst af te dwingen, is de opdrachtgever gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure gemaakte kosten, zoals de kosten voor rechtsbijstand en raadslieden, te betalen indien leverancier geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld. Onder voornoemde kosten worden mede begrepen de kosten van de vrijwaring.

7.9 Door de opdrachtgever gedane betalingen zullen eerst in mindering strekken van de verschuldigde kosten, vervolgens van de verschuldigde rente en ten slotte van de verschuldigde vergoeding.

7.10 Leverancier heeft de bevoegdheid tot verrekening conform artikel 6:127 e.v. BW. De opdrachtgever heeft nimmer de bevoegdheid tot verrekening.

 1. Levertijd

8.1 De door leverancier vermelde (op-/af-)levertijd van het object is geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW maar een vrijblijvend opgegeven termijn.

8.2 Wijzigingen in de overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 4.1 en artikel 5.2, kunnen leiden tot overschrijding van eventueel voorafgaand opgegeven levertijden. In geval van wijziging wordt de levertijd geacht te zijn verlengd met een niet-fatale termijn naar verhouding met de overeengekomen wijzigingen.

8.3 Na het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en kennisgeving daarvan door de leverancier aan de opdrachtgever, dient de opdrachtgever het betreffende object binnen één week na verzending van de kennisgeving op te halen.

8.4 Indien de opdrachtgever niet aan de in lid 8.3 van dit artikel genoemde verplichting voldoet, is zij niettemin gehouden de verschuldigde prijs te betalen, als ware het object aan haar afgeleverd. In dat geval mag de leverancier bovendien redelijke stallings- of opslagkosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

 1. Garantie

9.1 De leverancier garandeert dat de door hem verrichte of aan derden uitbestede werkzaamheden naar goed vakmanschap worden uitgevoerd. Deze garantie wordt verleend gedurende één jaar na op- of aflevering van het object, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Ten aanzien van bij de werkzaamheden gebruikte zaken die niet door de leverancier zelf zijn vervaardigd geldt de garantie en de garantietermijn, voor zover van toepassing, van de betreffende leverancier of fabrikant. 

9.3 De in lid 1, 3 en 4 van dit artikel omschreven garantie geldt niet in het geval van:

 1. gebreken die het gevolg zijn van een niet door of niet namens de leverancier uitgevoerde behandeling en/of blootstelling van het object aan extreme omstandigheden, dan wel het gevolg zijn van niet door of niet namens de leverancier bij uitvoering gemaakte constructiefouten met betrekking tot het object;
 2. gebreken die zijn ontstaan door het gebruik van zaken, niet zijnde (oorspronkelijk onderdelen van) het object, die door de opdrachtgever aan de leverancier ter beschikking zijn gesteld;
 3. bij daglicht niet met het blote oog waarneembare kleurverschillen in de laklaag van het object;
 4. aantasting van de laklaag van het object die is ontstaan:

– door een van buiten komende oorzaak;

– aan niet door de leverancier aangebrachte of niet door de leverancier bewerkte delen;

 1. gebreken aan objecten die zijn ontstaan doordat door de leverancier een nadere behandeling, in opdracht van of vanwege handelingen van de opdrachtgever, niet is uitgevoerd, terwijl deze nadere behandeling naar goed vakgebruik wel noodzakelijk was en waarvan de noodzaak door de leverancier aan de opdrachtgever uiterlijk bij op- of aflevering van het object kenbaar is gemaakt;
 2. zaken, dan wel werkzaamheden ten aanzien waarvan de leverancier bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk te kennen geeft, dat hij zich niet kan verenigen met een aan hem door de opdrachtgever voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen en/of werkmethoden;
 3. te bewerken zaken die zich in een staat bevinden die het onmogelijk maakt de aanwezige gebreken – waaronder corrosie – binnen het kader van hetgeen is overeengekomen afdoende te verhelpen of te verwijderen, alsmede wanneer de zaken niet in de onderneming van de leverancier zijn voorbewerkt.

9.6 De aanspraak op de garantie, zoals bedoeld in lid 1, 3 en 4 van dit artikel vervalt indien:

 1. de opdrachtgever het object niet binnen de door de leverancier vastgestelde termijn ter beoordeling/controle aanbiedt;
 2. de opdrachtgever bij zichtbare gebreken haar reclames niet binnen een maand na aflevering van het object schriftelijk met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de leverancier indient;
 3. de opdrachtgever die geen consument is, bij niet uiterlijk zichtbare gebreken haar reclames niet binnen 14 dagen na het ontdekken van deze gebreken schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de leverancier indient;
 4. de opdrachtgever gebreken die verband houden met elektronische storingen haar reclame niet binnen één maand na aflevering van het object schriftelijk en met een duidelijke omschrijving van de klachten bij de leverancier indient;
 5. de opdrachtgever de leverancier niet in de gelegenheid stelt om het gebrek te verhelpen;
 6. werkzaamheden die verband houden met de door de leverancier verrichte werkzaamheden, zonder toestemming van de leverancier door anderen dan deze aan het object zijn verricht, tenzij de noodzaak van het onmiddellijk verrichten van deze werkzaamheden door de opdrachtgever kan worden aangetoond
10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 De aansprakelijkheid van leverancier voor enigerlei schade aan het object of zaken van de opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Leverancier zal gedurende de looptijd van de overeenkomst een adequate bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebben.

10.2 Leverancier is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de opdrachtgever en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die de leverancier uit welken hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de opdrachtgever wordt tevens begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

10.3 Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen -maar niet beperkt tot- gevolgschade, gederfde winst of enige schade voortvloeiend uit of verband houdend met het niet kunnen realiseren van termijnen als bedoeld in artikel 8 en het afbreken van voorafgaande onderhandelingen.

10.4 De in dit artikel uiteengezette aansprakelijkheidsbeperkingen van leverancier zijn niet van toepassing voor zover dit in strijd is met toepasselijk dwingend recht of voor zover de schadeveroorzakende gebeurtenis is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leverancier of haar hoogste leidinggevend personeel.

10.5 De opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen en stelt leverancier schadeloos voor alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen en alle daarmee verband houdende financiële gevolgen.

 1. Overmacht

11.1 Een tekortkoming van de leverancier zal hem niet worden aangerekend indien hij in een toestand van overmacht verkeert.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die leverancier niet kan worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt mede begrepen:

 1. Bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard, en onverschillig op welke wijze ontstaan;
 2. Vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van leverancier;
 3. Transportmoeilijkheden of -belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer naar leverancier toe of van leverancier naar de opdrachtgever wordt gehinderd of belemmerd;
 4. Oorlog(gevaar) oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen;
 5. dat leverancier door een (toerekenbare) tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is zijn diensten te verrichten

11.3 In geval van overmacht heeft de leverancier binnen 3 weken na het ontstaan van een omstandigheid die overmacht oplevert het recht om naar keuze ofwel de termijn van op- of aflevering te wijzigen ofwel de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen van schadevergoeding.

11.4 Na ontbinding van de overeenkomst heeft de leverancier recht op vergoeding van de door hem reeds gemaakte kosten en/of uitgevoerde werkzaamheden, welk recht bij reparatie en onderhoud de leverancier slechts heeft voor zover de opdrachtgever daar voordeel bij heeft.

 1. Vervangen onderdelen

12.1 De bij de werkzaamheden vervangen en/of achtergebleven onderdelen en/of materialen worden eigendom van de leverancier, tenzij partijen schriftelijk anderszins overeenkomen. In dat geval dient de opdrachtgever direct na de op- of aflevering van het object deze onderdelen en/of materialen in ontvangst te nemen.

 1. Tekeningen en overige bescheiden

13.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt leverancier de auteursrechten en alle rechten van intellectueel eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur en dergelijke, met uitzondering van expertiserapporten.

13.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens blijven eigendom van leverancier ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier niet worden gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond. De opdrachtgever is aan leverancier per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,=. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

13.3 De opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een door leverancier gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is de opdrachtgever aan leverancier een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,= per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

 1. Adviezen en verstrekte informatie

14.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van leverancier krijgt als deze geen betrekking hebben op de opdracht.

14.2 Als opdrachtgever aan leverancier gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst uitgaan van de juistheid en volledigheid hiervan.

14.3 Opdrachtgever vrijwaart leverancier voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte adviezen, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen en dergelijke.

 1. Ontbinding

15.1 Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij wordt gericht zal deze te allen tijde de ander schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig schriftelijk omschreven dienen te worden.

15.2 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk voldoet aan enige betalingsverplichting, voortvloeiende uit enige met de leverancier gesloten overeenkomst en uit deze algemene voorwaarden, kan de leverancier zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

15.3 Indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is, hebben de gezamenlijke erfgenamen bij zijn overlijden de mogelijkheid om de werkzaamheden volledig uit te laten voeren, dan wel begonnen werkzaamheden te doen staken met vergoeding van de kosten van reeds door

de leverancier verrichte werkzaamheden. De gezamenlijke erfgenamen dienen binnen één maand na het overlijden van de opdrachtgever aan de leverancier schriftelijk kenbaar te maken voor welke mogelijkheid wordt gekozen, bij gebreke waarvan de leverancier het recht heeft de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De gezamenlijke erfgenamen zijn en blijven in alle gevallen zoals genoemd in de eerste zin van deze bepaling hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van de vergoeding van leverancier.

15.4 De leverancier zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in lid 2 van dit artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van de gehele overeengekomen prijs, onverminderd het recht op vergoeding van de door hem geleden schade ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst.

 1. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht

16.1 Alle in het kader van een overeenkomst (op)geleverde en nog (op) te leveren zaken (waaronder ook objecten) blijven uitsluitend eigendom van de leverancier totdat alle vorderingen die de leverancier heeft of zal verkrijgen op de opdrachtgever in het kader van die overeenkomst, of andere gelijksoortige overeenkomsten, volledig zijn betaald.

16.2 Totdat de opdrachtgever aan de leverancier alle in het kader van de overeenkomst (en/of van zowel eerdere als latere soortgelijke overeenkomsten) verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de leverancier de desbetreffende zaken van de opdrachtgever onder zich houden en daarop zijn vordering met voorrang verhalen, tenzij de opdrachtgever ter voldoening van deze bedragen voldoende zekerheid stelt.

16.3 Indien de ingevolge artikel 7 bepaalde termijn voor betaling van een verschuldigd bedrag voor werkzaamheden is verstreken, is de leverancier tevens gerechtigd de aan het object of onderdelen daarvan gemonteerde zaken die zijn eigendom zijn, te demonteren voor zover daardoor geen schade wordt toegebracht aan het object. De leverancier kan de hieraan verbonden kosten in rekening brengen bij de opdrachtgever.

16.4 In geval van be- of verwerking door leverancier van de in lid 1 van dit artikel genoemde zaken met door of vanwege leverancier verstrekte (hulp)zaken worden de be- of verwerkte zaken (hoofdzaken in de zin van artikel 3:4 BW) geacht door de opdrachtgever aan de leverancier in vuistpand te zijn verstrekt.

16.5 Indien werkzaamheden zijn verricht is de opdrachtgever verplicht de aan haar onder eigendomsvoorbehoud (op)geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van de leverancier te bewaren.

16.6 Zolang er op door leverancier geleverde of be- of verwerkte zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren.

16.7 Indien de opdrachtgever in het kader van een overeenkomst in gebreke blijft met de nakoming van haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is de leverancier gerechtigd de nog bij de opdrachtgever aanwezige zaken, die in het kader van de overeenkomst onder eigendomsvoorbehoud zijn op- of afgeleverd, terug te nemen onverminderd de overige rechten van de leverancier. Voorts is de leverancier gerechtigd om door be- of verwerking nieuw ontstane objecten die bij de opdrachtgever aanwezig zijn als vuistpand onder zich te nemen en te houden totdat de opdrachtgever aan al haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

16.8 Indien het vestigen van een vuistpand om voorkomende redenen niet mogelijk is, is de opdrachtgever verplicht om de opgeleverde of nog op te leveren zaken via een authentieke of geregistreerde onderhandse akte aan leverancier te verpanden.

 1. Geschillen

17.1 De opdrachtgever en de leverancier zullen trachten eventuele geschillen in onderling overleg te beslechten. Geschillen die onderling geen uitkomst bieden zullen, tenzij regels van dwingend recht zich hier tegen verzetten, uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de leverancier statutair gevestigd is.

17.2 Een consumentengeschil kan, door de consument of de gebruiker aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde burgerlijke rechter, die uitspraak zal doen.

17.3 Geschillen, niet zijnde consumentengeschillen, naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, is bij uitsluiting bevoegd de arrondissementsrechtbank van het arrondissement waarin de gebruiker gevestigd is en/of zaak doet, voor zover het een geschil betreft dat tot de bevoegdheid van een arrondissementsrechtbank behoort.

 1. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, alsmede op geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien of daarmee verband houden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De Vesting Autoschade en Meubelspuiterij

Energiestraat 6

1411 AT Naarden

Tel.: 035-6954646

K.V.K. nr. 66229782

BTW. Nr. NL856452543B01